Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) trong năm 2022 đã tái cơ cấu bộ máy, thu hút nhân lực chất lượng cao và định hướng nhân sự.

Đăng ngày: 28-12-2022, Lượt xem: 519

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tổ chức Lễ công bố các quyết định tái cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt.

Nguồn nhân lực là "chìa khóa vàng" của thành công

HueWACO luôn xác định nguồn nhân lực là "chìa khóa vàng" của thành công; yếu tố con người là tài sản lớn nhất của Công ty, là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “thành công của mọi thành công” xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển.

Giai đoạn 2022-2026, HueWACO xác định 3 mũi đột phá đó là: “Tổ chức, nhân sự - Quản trị - Cơ sở vật chất” để đưa công ty phát triển nhanh và bền vững, hội nhập với các đơn vị cấp nước tiên tiến trong nước và khu vực. Để cụ thể hóa mục tiêu đó, trong năm 2022 HueWACO đã triển khai các công tác đồng bộ từ tái cơ cấu bộ máy, kiện toàn, bố trí quy hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay tỷ lệ cấp nước là >96% dân số toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, còn lại các địa bàn chủ yếu là các vùng sâu, vùng xa có lượng sử dụng thấp do đó doanh thu nước sạch đã và đang trở nên bão hòa. Điều này đặt ra yêu cầu công ty phải đổi mới mô hình phát triển nhằm tạo ra sự đột phá về doanh thu lợi nhuận và dịch vụ cung cấp, tăng thu nhập cho người lao động. Để đáp ứng định hướng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, công ty đã kiện toàn, tái cơ cấu bộ máy hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý; thực hiện phân cấp, phân quyền, giao khoán cho các Xí nghiệp; các Xí nghiệp đều có con dấu và tài khoản riêng tạo sự chủ động cao trong hoạt động.

Nét mới là công ty đã thành lập Trung tâm kinh doanh – Dịch vụ khách hàng, Trung tâm Tư vấn – Thiết kế nhằm khai thác các lợi thế, tiềm năng của công ty để mở rộng, phát triển các ngành nghề hoạt động bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là sản xuất và cung cấp nước sạch.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt mở rộng – Giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2022 – 2026, tầm nhìn đến 2030.

Công ty đã thực hiện kiện toàn, phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát; Bổ nhiệm, luân chuyển, điều động gần 30 lượt cán bộ quản lý cấp Trưởng, Phó phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp và tương đương, thời hạn bổ nhiệm 6 tháng để thử thách nhằm đảm bảo công tác điều hành được thông suốt, đúng người, đúng việc.

Để dự nguồn cán bộ lâu dài, công ty đã thực hiện xây dựng quy hoạch Lãnh đạo, Cán bộ quản lý, Tổ (Đội) trưởng giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn 2030 nhằm tạo nguồn nhân sự kế cận, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của công ty; đồng thời xây dựng các kế hoạch đào tạo, luân chuyển cán bộ phù hợp với Quy hoạch.

Đổi mới trong công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao

Trong năm 2022, HueWACO đã có nhiều bước đổi mới trong công tác tuyển dụng, thể hiện sự công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả từ tất cả các khâu: xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng; phỏng vấn, kiểm tra; thông báo kết quả… HueWACO đã thực hiện tuyển dụng kết hợp thi tuyển, qua đó đã thu hút, tuyển dụng được các vị trí có trình độ cao: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng, Phó phòng Công nghệ thông tin, kỹ sư tự động hóa, kỹ sư vận hành nhà máy…

Để đảm bảo chất lượng và khách quan; công ty đã mời nhiều chuyên gia bên ngoài tham gia hội đồng tuyển dụng, thi tuyển để cố vấn chuyên môn, ra đề thi và chấm thi. Công tác thi tuyển của công ty được lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

HueWACO công khai mọi khâu trong hoạt động tuyển dụng như đăng tuyển, tổ chức thi tuyển, công bố kết quả...

Công tác tái cơ cấu, phát triển nguồn nhân lực của HueWACO trong năm 2022 đã tạo sự đột phá về bộ máy tổ chức, lan toả chính sách nhân sự cởi mở; thu hút người tài, nhân sự chất lượng cao; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý điều hành, tăng sự chủ động linh hoạt trong hoạt động của Ban điều hành, các bộ phận và nhận được sự đồng thuận rất cao của toàn thể CBCNV Công ty; sự ủng hộ ghi nhận của lãnh đạo tỉnh, sự đánh giá cao của các doanh nghiệp trong ngành.

Bên cạnh nhiều kết quả tích cực, hiện nay bộ máy tổ chức Công ty còn có một số điểm cần phải tiếp tục cân chỉnh để nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn tinh gọn; chất lượng nguồn nhân sự còn chưa đồng đều, cần tiếp tục bổ sung nhân lực chất lượng cao về tự động hóa, công nghệ thông tin, cấp thoát nước…

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, HueWACO tiếp tục tái cơ cấu bộ máy tổ chức, nâng tầm đội ngũ nguồn nhân lực nhằm đáp ứng việc thực hiện Chiến lược phát triển Công ty đến 2030, tầm nhìn 2045.