210 lượt xem

Một số câu lệnh google dành cho người làm online

Một số câu lệnh google mà dân Seoer nên biết:

allintitle

Cú pháp: allintitle:[từ khóa]

Chức năng: dùng để tìm những trang web có chứa đựng [từ khóa] trong tiêu đề.

Chú ý: không có khoảng trắng giữa câu lệnh và từ khóa. Từ khóa có thể là 1 từ hoặc nhiều từ.

Ví dụ: allintitle:dịch vụ seo cho đội nhóm

intitle

Cú pháp: intitle:[từ khóa]

Chức năng: dùng để tìm những trang web có chứa đựng [từ khóa] trong tiêu đề và trong nội dung.

Chú ý: không có khoảng trắng giữa câu lệnh và từ khóa. Từ khóa có thể là nhiều từ, nhưng kết quả trả về chỉ giới hạn những trang có tiêu đề là từ thứ nhất, từ thứ 2 trở đi sẽ trả về những trang có từ đó trong nội dung hoặc tiêu đề.

Ví dụ: intitle:dịch vụ seo cho doanh nghiệp sme

inanchor

Cú pháp: inanchor:[từ khóa]

Chức năng: dùng để tìm những trang web có anchor text là [từ khóa].

Chú ý: không có khoảng trắng giữa câu lệnh và từ khóa. Từ khóa có thể là 1 từ hoặc nhiều từ.

Ví dụ: inanchor:pha gia web

Kiểm tra link đã được google index chưa:

site:url

Ví dụ: site:http://www.osc.com.vn/dich-vu-seo-cho-doi-nhom-doanh-nghiep-sme—power-team-online_n10132.htm

Tìm kiếm với một website cụ thể (site)
Google cho phép bạn chỉ rõ ra rằng kết quả tìm kiếm của bạn phải tới từ một website nhất định. Ví dụ như, truy vấn [ iraq site:nytimes.com ] sẽ đến những trang về Irag nhưng chỉ từ nytimes.com. Những truy vấn đơn giản hơn [ iraq nytimes.com ] hoặc là [ iraq New York Times ] cũng mang lại những kết quả tốt mặc dù chúng có thể bao gồm những trang khác đề cập tới tờ bào New York Times. Bạn cũng có thể chỉ định rõ các lớp website ví dụ như [ iraq site:.gov ] sẽ dẫn tới những trang miền .gov và [ iraq site:.iq ] sẽ chỉ dẫn tới những trang Iraqi.

Cú pháp: [cụm từ] site:[URL website]

Khi cú pháp này đường nhập, goole sẽ hiểu là bạn muốn tìm kiếm cụm từ chỉ đến từ website đã được chỉ định.

Ví dụ: thi công mạng lan site:osc.com.vn

 

Thẻ tìm kiếm: