1459 lượt xem

Quy định mới về bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn

Ngày 16/4/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ký Quyết định số 829/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn và Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 829/QĐ-TCT bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn tại điểm 15, điểm 16, mục I, phần II Quy trình Quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 và bước 1, bước 2 khoản 3.4, Điểm 3, Mục II, Phần II Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doạnh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Quy trình quy định chi tiết các bước công việc trong việc bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn tại cấp Cục Thuế, cấp Chi cục Thuế và chế độ thông tin, báo cáo. Cụ thể:

(1) Trình tự, thủ tục bán hoá đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế;

(2) Trình tự, thủ tục bán hoá đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh tại các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế;

(3) Trình tự, thủ tục cấp hoá đơn lẻ cho tổ chức không kinh doanh tại Cục Thuế/Chi cục Thuế;

(4) Phân quyền tra cứu hệ thống Quản lý ấn chỉ;

(5) Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn để bán lẻ, cấp lẻ;

(6) Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn bán lẻ, cấp lẻ. Theo đó, Quy trình quy định rõ từ bước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn kê khai, xác định các khoản thuế, phí (nếu có) phải nộp theo quy định, nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ giữa các bộ phận trong cơ quan thuế giải quyết theo quy trình, Lãnh đạo cơ quan Thuế kiểm tra thông tin, phê duyệt (nếu hồ sơ đúng, đủ) và chuyển ngay cho bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cho người nộp thuế.

Việc Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 829/QĐ-TCT nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và tăng cường sự giám sát giữa các bộ phận tham gia Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn; nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; từng bước hiện đại hoá công tác quản lý bản lẻ, cấp lẻ hoá đơn. Tăng cường tính hiệu quả đối với công tác quản lý bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn, góp phần đề cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về thuế và chế độ kế toán của các tổ chức, cá nhân khi mua, bán hàng hoá, dịch vụ; tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan thuế cấp trên đối với cấp dưới và cơ quan Thuế đối với các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc sử dụng hoá đơn được bán lẻ, cấp lẻ. Việc áp dụng thống nhất quy trình trong toàn ngành sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời phân định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan Thuế đối với công tác quản lý bản lẻ, cấp lẻ hoá đơn.

Thuế Sen vàng Sưu tầm