Hương Trà: Huy động nguồn lực ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội

Đăng ngày: 24-05-2024, Lượt xem: 211

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà đã phát huy vai trò trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Để nguồn vốn này phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thị ủy, các ban ngành đoàn thể, địa phương đã triển khai, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và các văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội của đến đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các đối tượng chính sách trong thực hiện chính sách tín dụng.

Theo đó, Thị ủy, UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo NHCSXH thị xã, các phòng, ban, cơ quan đơn vị địa phương tập trung thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất huy động các nguồn lực, lồng ghép, gắn kết sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã; đảm bảo lồng ghép có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm; tập huấn và hướng dẫn người dân các kiến thức cơ bản về tài chính, ngân hàng, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, sử dụng vốn vay hiệu quả, khuyến khích người vay tham gia xây dựng các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết, tổ hợp tác... nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội.

Đến 30/4/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã đạt 419 tỷ đồng, tăng 208,9 tỷ đồng so với năm 2014, bình quân mỗi năm tăng gần 10%, với gần 7.500 khách hàng còn dư nợ, dư nợ bình quân 55,9 triệu đồng/khách hàng.

Nợ quá hạn và nợ khoanh là 158 triệu đồng, chiếm 0,04% tổng dư nợ, giảm 404 triệu đồng so với năm 2014, trong đó nợ quá hạn là 108 triệu đồng, giảm 87 triệu đồng và nợ khoanh là 50 triệu đồng, giảm 317 triệu đồng.

Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thị xã chuyển sang NHCSXH thị xã để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt 5,6 tỷ đồng, mặc dù nguồn thu ngân sách của thị xã còn gặp nhiều khó khăn nhưng hằng năm, HĐND, UBND thị xã đã quan tâm chuyển bình quân từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng sang NHCSXH thị xã để bổ sung vào nguồn vốn cho vay, đặc biệt các phường Hương Văn, Hương Vân và Hương Xuân cũng đã chuyển nguồn vốn nhận ủy thác từ các tổ chức phi chính phủ gần 250 triệu đồng sang NHCSXH thị xã để tiến hành cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn, trong thời gian tới, NHCSXH Hương Trà tiếp tục tăng cường việc lồng ghép giữa vay vốn với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, giúp người vay sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát vốn vay để đảm bảo an toàn hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật.

Tiếp tục huy động các nguồn lực cho “Quỹ vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn để NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” hỗ trợ người nghèo, các đối tượng yếu thế tiếp cận vốn vay ưu đãi.